Περίληψη Ανοιχτού Διαγωνισμού – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή των υπηρεσιών με τίτλο: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Λίμνης Τριχωνίδας»

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ

 με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ»

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Δ/νση: Αναπαύσεως αρ. 3 Τ.Κ. Παντάνασσας Δ.Ε. Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου

Τηλέφωνο: 6907252103, 6944720072

e-mail: info@biotrichonis.gr

Ιστοσελίδα: www.biotrichonis.gr

 

Περίληψη Ανοιχτού Διαγωνισμού – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή των υπηρεσιών με τίτλο:

«Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Λίμνης Τριχωνίδας»

 

Η εταιρεία ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ με την υπ΄ αριθμ 5/2021 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ανοιχτό διαγωνισμό πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Λίμνης Τριχωνίδας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας ΕΠΑΛΘ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ μέσω του τοπικού προγράμματος της Τριχωνίδα Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση ένταξης 4427/10-6-21.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που είναι 45.371,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ ενώσεις τα οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της εργασίας.

Το έργο περιλαμβάνει την:

Δημιουργία 3D Ψηφιακού Μουσείου 3D, VR εικονικής πραγματικότητας or  AR επαυξημένης πραγματικότητας. Κράνη εικονικής πραγματικότητας (Headsets Virtual Reality) με χειριστήριο. Θέαση μέσω Android mobile application με δυνατότητα εικονικής περιήγησης μέσω κινητού τηλεφώνου και συσκευών VR τύπου HP Reverb G2 Virtual Reality Headset. Μια Δια-δραστική βιβλιοθήκη φωτογραφιών. Την δημιουργία – αγορά 3d τρισδιάστατων μοντέλων STL, OBJ, FBX, COLLADA, 3DS, IGES; STEP, and VRML/X3D. Μια πλατφόρμα διαχείρισης Backend. Πρωτόκολλα ασφαλείας SSL. Την δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής. Την επιμέλεια κειμένων και λήψη φωτογραφιών. Την Διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα και τον σχεδιασμός Ιστοσελίδας responsive με επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ» (WCAG 2.0, Level AA). Την Εκπαίδευση στην διαχείριση και χρήση των εφαρμογών

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου από την εταιρεία θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής-τεχνικής άποψης προσφορά.

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται, δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), μαζί με την οικονομική τους προσφορά (Παράρτημα ΙΙΙ) και τα λοιπά δικαιολογητικά

μέχρι την 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αναπαύσεως αρ. 3 Τ.Κ. Παντάνασσας Δ.Ε. Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου.

Αναλυτικά η πρόσκληση και τα Παραρτήματα της βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.biotrichonis.gr

 

Για την εταιρεία ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. – Διαχειριστής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΑΣΗΣ

δείτε την αναλυτική πρόσκληση εδώ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ